previous pauseresume next

مدیر شبکه

 

 

آقای دکتر علی پارسا :  مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه
   تلفن تماس- ۰۳۳۵۵۲۷۴۰۰۱
 
 اهم شرح وظایف مدیر:
·          مطالعه سیاست شهرستانی و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان
·          ارتباط با فرمانداری و ادارات دولتی و شرکت در شورای شهرستان
·          ارتباط با مردم در جلب همکاری آنها با اکیپ های سیار بهداشتی و درمانی و غیره
·          اقدام در تهیه بودجه های پیشنهادی شبکه شهرستان با همکاری واحد طرح و برنامه و بودجه ی استان.
·          همکاری با واحد تشکیلات و روشها در جهت سازمان دادن وظایف کارمندان و بهبود روش های اداری.
·          سرپرستی تهیه و انجام گزارشات و آمارهای عادی و ارسال به دانشگاه.
·          نظارت بر فعالیت های کلیه کارکنان شبکه و مراکز بهداشتی درمانی و مراکز پزشکی مربوطه.
·          بررسی وضعیت بهداشتی شهرستان و اجرای برنامه های مربوطه از طریق مرکز بهداشت استان
·          نظارت در تأمین بهداشت مواد غذایی مورد استفاده مردم از طریق نظارت ر تولید کنندگان و کارخانجات تولید مواد غذایی.
·          نظارت بر فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی/ روستایی واحدهای آزمایشگاه و پرستاری و درمانی، تامین نیازهای آنها
·          نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان
·          همکاری با ادارات دولتی در تامین نیازمندیهای بهداشتی و درمانی آنها بالاخص بهداشت مدارس.
·          پذیرش و معاینه مصدومین و مجروحین و بیماران سرپایی از طریق تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی موجود و اورژانس پیش بیمارستانی
·          پذیرش و معاینه بیماران بستری از طریق مراکز پزشکی موجود.
·          نظارت بر امور اداری از قبیل کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی خدمات و نگهداری اموال و انبارها.
·          مسئول حفظ و حراست از ساختمان های شبکه از نظرامنیتی، سرقت، آتش سوزی و ...
 
-
-
-