previous pauseresume next

بهداشت محیط

مسئول واحد:

اهم شرح وظایف واحد بهداشت محیط:

·          نظارت بر اجرای صحیح دستور العمل ها و مقررات بهداشت محیط در مراکز.

·          بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی.

 ·             بازرسی از اماکن عمومی – مساجد – غسالخانه و ...

·          کنترل بهداشتی آب آشامیدنی نظارت بر کلر سنجی، نمونه برداری میکروبی و شیمیایی و پیگیری و رفع مشکلات موجود.

·          نظارت بر اجرای صحیح دفع زباله و فاضلاب در شهر ها و روستا ها.

·          نظارت بر صدور صلاحیت یا عدم صلاحیت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی.

·          نظارت بر صدور کارت سلامت برای متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی.

·          نمونه برداری مواد غذایی و نان.

·          برنامه ریزی و تلاش جهت افزایش شاخص های بهداشت محیط.

·          کمک به بهسازی محیط در روستاها با همکاری دهیاری ها.

·          رسیدگی به شکایات مردم در زمینه مسائل بهداشت محیط .

 ·             تشکیل جلسات  کار گروه بهداشت در فرمانداری و پیگیری مشکلات بهداشتی شهرستان.

·          اجرای برنامه طرح ضربت (خارج از وقت اداری) برای کنترل مواد غذایی در سطح عرضه.