previous pauseresume next

بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد:

 

اهم شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان:

·          شناسایی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی(خانه های بهداشت - مدارس)

·          اطلاع از جمعیت تحت پوشش به خصوص گروه های هدف

·          پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان منطقه

·          پایش و نظارت بر عملکرد دندانپزشکان و بهداشتکاران

·          آموزش مدیران، معلیمن، مربیان بهداشت مدارس و سایر گروه های غیر متخصص در منطقه ی تحت پوشش.

·          برگزاری کلاس های آموزشی جهت پرسنل بهداشتی تحت پوشش.

·          تأمین هماهنگی بین بخشی و جلب مشارکت مردم

·          مشارکت در طرح ها و تحقیقات استانی و کشوری

·          پیش بینی مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز و اعلام به موقع آن به مرکز بهداشت استان.

·          تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز دندانپزشکی.

·          تأمین نیروی انسانی مورد نیاز